Tổng chi phí đã nộp

回到整頁
Tên đơn vị
Tên đơn vị cấp 1
Tên đơn vị cấp 2

Cấu hình báo cáo
Ngày bắt đầu tháng
Tháng
Báo cáo từ năm

Lưu ý - Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.